Privaatsuspoliitika – vana


1DOX Digital OÜ
Wisor Accounts OÜ.

(edaspidi Teenusepakkuja)


Me järgime Teie isikuandmete töötlemisel Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

 

Andmete töötlemine hõlmab mis tahes tegevust, millega kaasneb andmete kogumine, salvestamine, säilitamine ja muutmine. Isikuandmete töötlemine nõuab kas selgesõnalist nõusolekut või seadusest tulenevaid õigusi. Klienditeenuste osutamise eelduseks on kliendi nõusolek lepingu tingimustega.

 

Me kasutame neid andmeid selle eesmärgi saavutamiseks, milleks me andmeid kogusime, ning ulatuses, millises see eesmärgi saavutamiseks vajalik on.

 

Isikuandmete koosseis sõltub konkreetsetest teenustest, mida kasutate, sellest, milliseid andmeid me vajame, et neid teenuseid osutada, ulatust, millises andmeid meile selle eesmärgi saavutamiseks edastatakse (nt teenusele registreerumine, registreerimine kasutajaks jne). Me lähtume andmete kogumisel põhimõttest koguda nii vähe andmeid, kui tarvis, st me kogume üksnes neid andmeid, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja.

 

Teenusepakkuja kogub oma klientidelt andmeid, mis on seotud teenuse osutamiseks vajalike tööülesannete täitmisega: nimi, sünniaeg, isikukood, aadress, e-posti aadress.

 

Isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kaitstud andmed:

Peamised isikuandmed: täisnimi, kodune aadress, isikukood, dokumendi number. Biomeetrilised andmed: näokujutis, sõrmejäljed, allkiri.

 

Me kogume isikuandmeid järgmiselt:

me saame Teie andmeid, kui tellite meilt teenuseid või kaupu, registreerite end kliendiks, olete teenuse või e-keskkonna kasutaja, saadate meile infopäringu ja muudes sarnastes olukordades;

 

me saame isikuandmeid ka teistest allikatest (nt ametlikest dokumentidest, mille olete meile saatnud), kui see on eesmärgi saavutamiseks vajalik.

 

Seadusega on sätestatud andmete töötlemise kohustused, mida meie kui teenusepakkuja / kaupmees oleme kohustatud seaduse kohaselt täitma.

 

Teenusepakkuja ei jaga Teie isikuandmeid äriühingute, organisatsioonide või isikutega väljaspool Teenusepakkuja hallatavat keskkonda ilma Teie nõusolekuta.

 

Teenusepakkuja juures töötlevad klientide isikuandmeid teenust ostuavad juristid ja raamatupidajad ja konsultandid. Isikuandmed on vajalikud teenuste osutamiseks ja, vastavalt kliendi/teenuse vajadustele, ametiasutustele esitamiseks.

 

Klientidel on võimalik vaadata / muuta esitatud andmeid Teenusepakkuja virtuaalse büroo rakenduse kaudu. Lisaks andmed arhiveeritakse.

 

Kui kliendil on küsimusi selle kohta, kuidas tema isikuandmeid kasutatakse, võib ta pöörduda Teenusepakkuja poole e-posti teel.

 

Teenusepakkujal ning Teil puudub õigus otsustadaandmete kogumise vajalikkuse osas kui vastav nõue tuleneb seadusest.

 

Teenusepakkuja säilitab isikuandmeid kuni vastav kohustus tuleneb seadusest.

 

Teenusepakkuja on minimiseerinud võimaliku isikuandmete lekkimise võimaluse kasutates selleks vastavaid turvalisuse tagamise meetmeid.

 

Teenusepakkuja on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud maksete töötlejatele.