Likvideerimistingimused


  1. Tegevuseta ettevõtteks loetakse ainult ettevõtet, millel pole kunagi toimunud majandustegevust, mis vajaks kajastamist raamatupidamises. Kõik teised ettevõtted likvideerimisteenuste mõttes loetakse tegutsevateks ettevõtteks ja nad võivad vajada likvideerimise alustamise ja lõpetamise bilansi koostamiseks sisulist raamatupidamist.
  2. Kui osutatakse likvideerimisteenust läbi ID-kaardi, e-residendikaardi või elamisloakaardi, siis ettevõtte kõik omanikud ja vähemalt üks juhatuse liige suudavad dokumendid allkirjastada digitaalselt.
  3. Ettevõtte likvideerijaks määratakse olemasolev juhatuse liige üksi või koos teenusepakkuja poolse likvideerijaga. Kui osutatakse likvideerimisteenust läbi ID-kaardi, e-residendikaardi või elamisloakaardi, siis peab olemasolev juhatuse liige suutma dokumente digiallkirjastada.
  4. Likvideerimise lõpetamisel jääb dokumentide hoidjaks likvideerija, kes oli enne juhatuse liige. Tema vastutab raamatupidamisdiokumentide hoidmise ja vajadusel esitamise eest.
  5. Juhul kui likvideerimse käigus ilmneb, et üks või mitu ülaltoodud tingimustest ei vasta tõele, siis on teenusepakkujapoolsel likvideerijal õigus tagasi astuda ja ettevõte kohustub määrama tema asemel uue likvideerija, kelle elukohaks on Eesti.
  6. Olulise lisatöö puhul on teenusepakkujal õigus nõuda lisatasu, mis on proportsionaalne tehtava tööga antud kontekstis.
  7. Ettemaks likvideerimise teenuse eest ei kuulu tagastamisele välja arvatud juhul, kui teenusepakkujast tulenevatest põhjustest jääb töö teostamine pooleli. Sellisel juhul tagastatakse makstud summast teostamata tööde eest.
  8. Kui likvideerimise käigus selgub uusi, teenusepakkujale kliendi poolt avaldamata asjaolusid (nt. klient tellib tegevuseta ettevõtte likvideerimist, kuid teenusepakkuja avastab, et ettevõttel on olnud tegevus), on teenusepakkujal õigus loobuda teenuse osutamisest teenustasu tagastamata või küsida lisatöö eest vastavat tasu.
  9. Antud likvideerimistingimused täiendavad ettevõtte üldtingimusi ning nende omavahelise vastuolu korral kehtivad likvideerimistingimused.

 

 

Tutvu üldtingimustega