1DOX portaali üldtingimused


1. Üldine

1.1 Käesolevaid tingimusi (edaspidi Tingimused) kohaldatakse 1DOX Digital OÜ (edaspidi Teenusepakkuja) ja teenuseid kasutava juriidilise isiku (edaspidi Klient), edaspidi koos nimetatud ka Pooled, vahelistele suhetele.

1.2. Tingimuste alusel osutab Teenusepakkuja Kliendile ettevõtete ametlike dokumentide tellimise, raamatupidamise ja äriühingu likvideerimise teenuseid (edaspidi Teenus).

1.3 Teenusepakkuja märgib eraldi, et osutab Teenust üksnes juriidilistele isikutele. Kõik tellimused või maksed, mille on teinud füüsiline isik (Kliendi esindaja), loetakse tehtuks Kliendi nimel ega kujuta endast mitte ühelgi tingimusel Teenuse osutamist füüsilisele isikule.

2. Tasu ja tasumine                         

2.1 Käesolevaga nõustub Klient kohustusega maksta Teenuse eest tasumisele kuuluv summa täies ulatuses ettemaksuna Teenusepakkuja makselüüsi (edaspidi Lüüs) kaudu. Kui Klient maksab Teenuse eest pangalingi kaudu, peab ta makse kinnitamiseks valima „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.2 Tasu Teenuse eest (sh teave Kliendi poolt makstava käibemaksu kohta, kui on kohaldatav) on näidatud Lüüsis eurodes. Klient on kohustatud tasuma ka mis tahes muud Teenusega seotud maksud, kui Teenuse osutamise ajal neid Eestis kohaldatakse.

2.3 Lisaks on Klient kohustatud hüvitama Teenusepakkujale tagantjärele kõik Teenuse osutamisega seotud kulud (sh, ent mitte üksnes, posti- ja kulleritasud, tasu dokumentide /väljavõtete saamise eest avalikest registritest, riigilõivud, notaritasud, Apostilli kinnitamise tasud, transpordikulud, tõlkekulud jne).

2.4 Teenusepakkuja võib oma äranägemisel lõpetada viivitamata Teenuse osutamine, kui Klient viivitab mis tahes tasude või kulude maksmisega.

2.5 Teenusepakkuja võib keelduda Teenuse osutamise tulemuse edastamisest Kliendile, kuni kõik Teenusepakkujale maksmisele kuuluvad tasud ja kulud (sh riigilõivud, teenustasud, maksud ja muud kolmandatele isikutele tehtud maksed) on täies ulatuses tasutud. Kui Teenusepakkuja otsustab oma täielikul äranägemisel edastada mis tahes Teenuse osutamise tulemused Kliendile, ei tähenda see, et Teenusepakkuja on oma õigustest, sh tasu saamise õigusest loobunud.

3. Kliendi õigused ja kohustused

3.1 Klient on kohustatud maksma Teenuse eest tasu vastavalt punktile 2.

3.2 Klient mõistab, et pärast Teenuse tellimist alustab Teenusepakkuja Teenuse osutamist.

3.3 Klient on kohustatud esitama Teenusepakkujale heauskselt ja põhjendamata viivitusega mis tahes ja kõik Teenuse osutamiseks vajalikud dokumendid, andmed ja muu teabe. Klient vastutab kõigi esitatud dokumentide, andmete ja muu teabe täielikkuse, õigsuse ja kehtivuse eest, sh Teenusepakkujale või kolmandatele isikutele põhjustatud kahjude eest.

3.4 Klient mõistab, et igasugune viivitus dokumentide, andmete ja muu käesolevate Tingimuste punktis 3.3 märgitud teabe esitamisel võib põhjustada viivituse Teenuse osutamisel või muuta selle osutamise võimatuks.

3.5 Klient on kohustatud informeerima Teenusepakkujat viivituseta mis tahes asjaolude muutumisest, mis on või võib olla Teenuse osutamisel asjakohane.

3.6 Klient mõistab riske, mis kaasnevad informatsiooni ja dokumentide elektroonilise edastamisega Teenusepakkuja ja Kliendi vahel. Eelpool toodut arvestades on Klient siiski nõus vahetama informatsiooni elektrooniliselt. Samuti mõistab Klient, et Teenusepakkuja poolt Kliendile e-posti teel saadetavad dokumendid (sõltumata sellest, kas nad sisaldavad konfidentsiaalset informatsiooni) ei ole krüpteeritud, kui pole lepitud eraldi kokku teisiti.

3.7 Klient kinnitab, et Lüüsi kaudu Kliendi nimel tellimust esitav või makset teostav isik omab Eesti õigusaktide kohaselt täielikku teovõimet. Klient vastutab kõigi kaotuste või kahjude eest, kui Kliendi eest on teinud tehingu füüsiline isik, kes ei oma Eesti õigusaktide kohasel täielikku teovõimet.

3.8 Teenuse osutamise ajal informeerib Klient Teenusepakkujat viivitamata kõigist Kliendi kontaktandmetes toimunud muutustest. Kui Teenusepakkuja seda küsib, esitab Klient Teenusepakkujale ka muud andmed ja teabe, mida käesolevates Tingimustes pole eraldi mainitud.

4. Teenusepakkuja õigused ja kohustused

4.1 Teenusepakkujal on õigus saada tasu Teenuse osutamise eest.

4.2 Teenusepakkujal on õigus küsida Kliendilt mis tahes andmeid, dokumente või muud teavet, mida ta vajab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist reguleerivate õigusaktide alusel.

4.3 Teenusepakkuja kohustub osutama Teenust nõutava hoolsusega ja Kliendi parimates huvides.

4.4 Teenusepakkuja võib lõpetada Teenuse osutamise igal ajal põhjust avaldamata, teavitades Klienti sellest mõistliku aja ette. Teenusepakkujal on õigus lõpetada Teenuse osutamine ilma etteteatamiseta, kui Klient on rikkunud käesolevaid Tingimusi või muid Kliendi ja Teenusepakkuja vahel kokku lepitud tingimusi, või kui lähtudes muudest allikatest pärit informatsioonist ja andmetest on tekkinud kahtlus, et Kliendi tegevus võib olla seotud rahapesu ja terrorismi rahastamisega ning Klient ei kõrvalda sellist kahtlust Teenusepakkujat rahuldaval viisil, või kui Klient keeldub esitamast Teenusepakkuja poolt küsitud täiendavat informatsiooni või dokumente.

4.5 Teenusepakkuja vastutab üksnes kaotuste ja kahjude eest, mis tulenevad otseselt Teenuse ebakohasest osutamisest ning ainult Teenuse eest makstud tasu summa ulatuses. Igal juhul ei vastuta Teenusepakkuja mis tahes kaudse kaotuse või kahju eest ega kolmanda isiku kaotuse või kahju eest.

4.6 Teenusepakkujal on õigus lõpetada Teenuse osutamine, kui tal on alust arvata, et Teenusepakkuja poolt pakutavat teenust kasutatakse ebaseadusliku eesmärgi saavutamiseks.

4.7 Teenusepakkujal on õigus nõuda Kliendilt leppetrahvi summas, mis võrdub 50% tasust Teenuse osutamise eest, kui Klient ei täida käesolevate Tingimuste punktis 3 sätestatud kohustusi.

5. Tellimuse tühistamine ja maksete tagastamise põhimõtted

5.1 Klient mõistab selgelt, et Teenust osutatakse Kliendile nende dokumentide, andmete ja teabe põhjal, mille Klient on Teenusepakkujale esitanud, ning lähtudes Teenuse tulemuse Kliendile üleandmise kuupäeval kehtivast Eesti õigusest ja kohtupraktikast. Teenusepakkuja ei vastuta Teenuse puuduste eest, mille on tinginud ebaõigete või puudulike andmete, dokumentide ja muu teabe esitamine Kliendi poolt. Teenusepakkuja ei ole kohustatud Teenuse tulemust uuesti läbi vaatama, kui pärast Teenuse tulemuse üleandmist Kliendile toimuvad muudatused õigusaktides või kohtpraktikas.

5.2 Teenuse tellimisega tunnistab Klient et on teadlik sellest, et Teenusepakkuja alustab Teenuse osutamist kohe ning seepärast pole Kliendil õigust nõuda kogu Teenuse eest makstud tasu tagastamist.

5.3 Kui Teenust pole võimalik Kliendile osutada kas Kliendist tingitud asjaolude tõttu (nt Klient soovib tühistada Teenuse tellimust) või muudel põhjustel (välja arvatud käesolevate Tingimuste otsene rikkumine Teenusepakkuja poolt), on Teenusepakkujal õigus võtta Kliendilt tasu juba osutatud Teenuse eest proportsionaalsuse põhimõttest lähtudes, ning Kliendile tagastatakse ülejäänud ettemaksu summa, mille suuruse Teenusepakkuja määrab oma täielikul äranägemisel. Samuti on Klient kohustatud hüvitama Teenusepakkuja poolt juba kantud kulud.

6. Konfidentsiaalsus

6.1 Mis tahes Pooltele Teenuse osutamise käigus teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ning seda pole lubatud avaldada kolmandatele isikutele, kui käesolevates Tingimustes pole sätestatud teisiti või kui Pooled pole teisiti kokku leppinud.

6.2 Mis tahes isikuandmed, mis esitatakse e-posti, Lüüsi või muu kanali kaudu, on konfidentsiaalsed ning neid käsitletakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus). Klient kohustub mitte esitama Teenusepakkujale isikuandmeid, kui see ei ole Teenuse osutamiseks konkreetselt vajalik, ning informeerima Teenusepakkujat konkreetselt isikuandmete edastamisest.

6.3 Teenusepakkuja võib avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes selle füüsilise isiku nõusolekul, kelle isikuandmeid kavatsetakse avaldada.

6.4 Konfidentsiaalse informatsiooni kasutamisele ja avaldamisele kehtestatud piirantuid ei kohaldata informatsioonile, mis kuuluvad järgmiste erandite alla:

6.4.1 informatsioon on avalikult kättesaadav või muutub selliseks;

6.4.2 tegemist on informatsiooniga, mida Teenusepakkuja on kohustatud avaldama seaduse alusel;

6.4.3 informatsiooni avaldamine on vajalik tellimuse nõuetekohaseks ja õigeaegseks täitmiseks (nt informatsiooni avaldamine notarile, pangale, kohtule, tõlkijale või ametivõimudele).

6.5 Nõustudes käesolevate Tingimustega annab Klient ühtlasi oma nõusoleku avaldada Teenusega seotud informatsiooni ja dokumente Teenusepakkuja töötajatele.

7. Kättetoimetamine

7.1 Teenusepakkuja annab kõik teenused ja tooted (dokumendid) kliendile üle pärast makse kättesaamist, milele lisandub teenuse osutamiseks ning toodete saatmiseks vajalik aeg, mis on kirjas teenuse kirjelduses või lepitakse kokku vahetus suhtlemises kliendiga.

7.2 Teenuste osutamiseks ja kättetoimetamiseks peab klient esitama teenuspakkujale kogu vajaliku dokumentatsiooni ja informatsiooni.

8. Mitmesugust

8.1 Juhul kui mingile teenusel rakenduvad teenuse eritingimused, siis nendevahelise vastuolu korral jäävad peale teenuse eritingimused.

8.2 Poolte eesmärk on lahendada kõik erimeelsused läbirääkimiste teel. Kui Pooled kokkuleppele ei jõua, lahendatakse teenusest või tootest tulenev või sellega seotud vaidlus, vastuolu või nõue Harju maakohtus.

8.3 Käesolevatele Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

 

CorpAssist teenuse tingimused