CorpAssist teenuse eritingimused


 1. Teenuse üldtingimuste alusel osutab Teenusepakkuja juriidilistele isikutele töövahendit CorpAssist (edaspidi Teenus) , mis aitab Eesti ettevõtte äriregistri andmete muudatuste jaoks vajalike üldkoosoleku protokollide ettevalmistamisega. Lisateenusena on võimalik muudetavate andmete ülekandmine äriregistri Ettevõtjaportaali.
 2. Teenus on abistava iseloomuga ja seetõttu ei saa anda täielikku garantiid soovitud tulemuse osas.
 3. Kõik ettevõtte eraisikust osanikud peavad olema äriregistrisse kantud Eesti isikukoodiga ning on võimelised digitaalselt allkirjastama.
 4. Kõik ettevõtte juriidilisest isikust osanikud peavad omama Eesti registrikoodi ning vähemalt üks osaniku juhatuse liige peab olema registrisse kantud Eesti isikukoodiga ja olema võimeline digitaalselt allkirjastama. Ühise allkirjaõiguse puhul kehtib sama nõue allkirjastamiseks vajalikul määral.
 5. Eelduste mittetäitmine ei tähenda, et Teenuse kasutamine on võimatu, vaid et selle kasutamisel võivad olla piirangud. Näiteks volitatud esindajate puhul võib olla vajalik protokollide muutmine käsitsi. Samuti ei ole volitatud isikute allkirjad oodatavate hulgas. Eelöeldu ei sega Teenuse kasutamist muus osas.
 6. Teenus aitab lahendada enamuse (tõenäoliselt >95%) registrimuudatuste tüüpolukordadest. 
 7. Teenust on võimalik kasutada ainult osaühingu puhul.
 8. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine toimib ainult siis kui osaühingul on juba registrisse kantud nõukogu. Sellisel juhul tuleb juhatusega seotud isikud ja õigused määrata nõukogu koosolekul. Hetkel ei ole nõukogu koosoleku protokolli koostamise teenus kättesaadav.
 9. Teatud olukorrad, näiteks kapitali vähendamine või esindusõiguse eritingimuste sätestamine ei ole automaatselt lahendatud ning vajavad tekstide käsitsi lisamist ja/või muutmist. Sellisel juhul soovitame kasutada vastavate ekspertide abi.
 10. Pakutav põhikirja versioon on minimalistlik ning keerukamate olukordade puhul soovitame kasutada oma põhikirja versiooni ja/või paluda abi ekspertidelt.
 11. Teenuse osutamise aeg on piiratud 1 kuuga. Selle möödumisel andmed ja konteiner kustutatakse. Loodud digikonteiner saadetakse Kliendi esindaja poolt määratud elektronposti aadressile (kui Kliendi esindaja on selle sisestanud ja kinnitanud).
 12. Kõiki ettevõtte muudetavaid andmeid saab muuta ainult Kliendi esindaja, kellele saadetakse teavitusi e-posti aadressile.
 13. Kõiki ettevõtte muudetavaid andmeid saab ainult Kliendi esindaja muuta kuni esimese allkirjani protokollil. Peale seda saab jätkata vaid allkirjastamisega.
 14. Teenuse eest tasumisel loetakse äriregistri infosüsteemist ettevõtte registriandmed ning edasine teenuse osutumine põhineb nendel andmetel. Kui vahepeal Äriregistri andmed muutuvad, siis vastavad muudatused ei kajastu lähteandmete hulgas. Testversioonis kasutatavad registriandmed on ajalise viitega mõnest päevast ühe kuuni.
 15. Ettemakstud raha ei tagastata välja arvatud juhul, kui Teenus jääb osutamata teenusepakkuja tegevusetusest. Sellisel juhul tagastatakse raha osutamata teenuste eest.

 

CorpAssist Teenuse eritingimused täiendavad ettevõtte üldtingimusi ning nende omavahelise vastuolu korral kehtivad CorpAssist teenuse eritingimused.

Tutvu üldtingimustega